I. Adatkezelő megnevezése

Cégnév: DBI Szoftver
Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:4434 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 4. ép. 2. em.
Cégjegyzékszám:09 09 018359
Adószám:11742678-2-09
Képviseli:Tóth László

II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A munkaügyi adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

III. A kezelt adatokra vonatkozó információk

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

használt adat:Név
adatkezelés célja:Munkaügy, Bérszámfejtés, NAV bevallás
adatkezelés jogalapja:Munka törvénykönyve (MT), Adótörvény (ART), Személyi jövedelemadó törvény (SZJA tv)
adatkezelés időtartama:Max. 50 év (1995. LXVI tv. 3§ j pont Maradandó értékű irat)

használt adat:Születési hely
adatkezelés célja:Munkaügy, Bérszámfejtés, NAV bevallás
adatkezelés jogalapja:Munka törvénykönyve (MT), Adótörvény (ART), Személyi jövedelemadó törvény (SZJA tv)
adatkezelés időtartama:Max. 50 év (1995. LXVI tv. 3§ j pont Maradandó értékű irat)

használt adat:Születési idő
adatkezelés célja:Munkaügy, Bérszámfejtés, NAV bevallás
adatkezelés jogalapja:Munka törvénykönyve (MT), Adótörvény (ART), Személyi jövedelemadó törvény (SZJA tv)
adatkezelés időtartama:Max. 50 év (1995. LXVI tv. 3§ j pont Maradandó értékű irat)

használt adat:Anyja neve
adatkezelés célja:Munkaügy, Bérszámfejtés, NAV bevallás
adatkezelés jogalapja:Munka törvénykönyve (MT), Adótörvény (ART), Személyi jövedelemadó törvény (SZJA tv)
adatkezelés időtartama:Max. 50 év (1995. LXVI tv. 3§ j pont Maradandó értékű irat)

használt adat:TAJ szám
adatkezelés célja:Munkaügy, Bérszámfejtés, NAV bevallás
adatkezelés jogalapja:Munka törvénykönyve (MT), Adótörvény (ART), Személyi jövedelemadó törvény (SZJA tv)
adatkezelés időtartama:Max. 50 év (1995. LXVI tv. 3§ j pont Maradandó értékű irat)

használt adat:Adóazonosító
adatkezelés célja:Munkaügy, Bérszámfejtés, NAV bevallás
adatkezelés jogalapja:Munka törvénykönyve (MT), Adótörvény (ART), Személyi jövedelemadó törvény (SZJA tv)
adatkezelés időtartama:Max. 50 év (1995. LXVI tv. 3§ j pont Maradandó értékű irat)

használt adat:Lakcím
adatkezelés célja:Munkaügy, Bérszámfejtés
adatkezelés jogalapja:Munka törvénykönyve (MT), Kormányrendelet (költségtérítések)
adatkezelés időtartama:Munkaviszony alatt

használt adat:Neme
adatkezelés célja:Munkaügy, KSH adatszolgáltatás, Járulékbevallás
adatkezelés jogalapja:KSH
adatkezelés időtartama:Max. 50 év (1995. LXVI tv. 3§ j pont Maradandó értékű irat)

használt adat:Családi állapot
adatkezelés célja:Munkaügy,
adatkezelés jogalapja:Gyerek után járó táppénz, gyerek után járó pótszabadság
adatkezelés időtartama:Munkaviszony alatt, illetve annak megszűnését követő 5 év

használt adat:Állampolgárság
adatkezelés célja:Munkaügy, Bérszámfejtés, NAV bevallás, Járulékbevallás
adatkezelés jogalapja:Foglalkoztatási törvény, Adótörvény, Személyi jövedelemadó törvény (SZJA tv)
adatkezelés időtartama:Munkaviszony alatt, illetve annak megszűnését követő 5 év

használt adat:Folyószámla szám
adatkezelés célja:Munkaügy, Bérszámfejtés
adatkezelés jogalapja:Munka törvénykönyve (MT),
adatkezelés időtartama:Munkaviszony alatt

használt adat:Személyi igazolvány szám
adatkezelés célja:Munkaviszonnyal kapcsolatos ügyintézés
adatkezelés jogalapja:Pénzmosás elleni törvény (azonosítás)
adatkezelés időtartama:Munkaviszony alatt

használt adat:Iskolai, tanfolyami végzettségek
adatkezelés célja:Munkaviszonnyal kapcsolatos ügyintézés
adatkezelés jogalapja:Munka törvénykönyve (MT),
adatkezelés időtartama:Munkaviszony alatt

használt adat:Gyerekek adatai (név, neme, rokonsági viszony, születési idő, taj, adóazonosító)
adatkezelés célja:Munkaügy, Bérszámfejtés
adatkezelés jogalapja:Munka törvénykönyve (MT),
adatkezelés időtartama:Munkaviszony alatt

használt adat:Gyerekek adatai (Anyja neve, szül.anyakönyvi kivonat száma, apja neve)
adatkezelés célja:Munkaügy, Bérszámfejtés
adatkezelés jogalapja:Munka törvénykönyve (MT),
adatkezelés időtartama:Munkaviszony alatt

használt adat:Házastárs adatai (neve, személyi igazolvány szám, lakcím)
adatkezelés célja:Első házasok kedvezményének érvényesítése, SZÉP társkártya
adatkezelés jogalapja:Adótörvény, Cafetéria szabályzat
adatkezelés időtartama:Munkaviszony alatt

IV. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

IV.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.
Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az alábbi adatfeldolgozóknak továbbítja:

Benemiz Könyvelő Bt.könyvelő
Médiacenter KftSzerverhosting
Dobos István E.V.Szerverhosting
Contabo GmbHSzerverhosting
Silicium Network Kftdomain regisztrátor
KBOSS.hu Kftonline számlázó
Magyar Posta Zrtlevélfeladás
Angel’s Help Kftpályázatíró (bértámogatást érintő pályázatok esetén, támogatói szerződések jogalappal)
KormányhivatalokHa Ifjúsági garancia program keretében foglalkoztatottak esetén, támogatói szerződéses jogalappal

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más – a mellékletben fel nem sorolt - Adatkezelőknek, állami szerveknek.

Így például, amennyiben

  • az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,
  • a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

IV.2. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő szerverein, illetve adott esetben papír alapú irattárában tárolja. A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.
Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá.

V. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

1. Az Ön hozzáférési jogai

Ön, mint jogosult hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha azt kéri, hogy az Adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni, az alábbiakra vonatkozóan:

(a) milyen személyes adatait,
(b) milyen jogalapon,
(c) milyen adatkezelési cél miatt,
(d) milyen forrásból,
(e) mennyi ideig kezeli.

Az Ön azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

(a) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(b) nem terjed ki az anonim adatokra;
(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő az Ön kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha Ön további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Adatkezelő észszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat Ön fog viselni.

2. Az Ön helyesbítéshez való joga

Ön jogosult a személyes adatai helyesbítésére.

E joga

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő az Ön kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait. Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

3. Törléshez való jog

Bizonyos feltételek esetén Ön jogosul a személyes adatai törlésére.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, amennyiben

(a) az Adatkezelő kezeli e személyes adatokat, és
(b) Ön a személyes adatai törlését kéri, és
(c) a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

(a) az Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait, és
(b) Ön a személyes adatai törlését kéri, és
(c) Ön visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
(d) nincs más jogalap az Ön adatainak további kezelésére.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

(a) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
(b) Ön tiltakozik az ellen, hogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, és
(c) az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

(a) Ön a személyes adatai törlését kéri, és
(b) az ilyen adatok Adatkezelő általi kezelése nem jogellenes, vagy
(c) a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
(d) az Ön adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak törléséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

4. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához

Ön kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.
Az Ön joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérése vonatkozásában

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és Ön vitatja az ilyen adatok pontosságát.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha Ön olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és Ön ellenzi az ilyen adatok törlését.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

(a) Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
(b) az Adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
(c) Ön az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

(a) Ön tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Adatkezelő jogos érdekei céljából, és
(b) Ön annak visszaigazolására vár, hogy az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, akkor

(a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
(b) az Ön hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
(c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.


5. Adathordozhatósághoz való joga

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Ön adathordozhatósághoz való joga

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
(d) nem terjed ki az egyértelműen álnevesített adatokra.

6. Az Ön, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

Az Adatkezelő az Önt a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol.

7. Panasz benyújtásához való jog

Ha Ön úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Adatkezelő azt javasolja, hogy kezdeményezzen egyeztetést az Adatkezelővel közvetlen kapcsolatfelvétel útján. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha az Ön nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu

8. A jelen tájékoztató módosításai

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az Adatkezelő adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Amennyiben tovább használod weboldalunkat, úgy elfogadod a cookie-kat. A részletekért kattints ide!