Általános Szerződési Feltételek

  1. Honlapkészítés és tárhelyszolgáltatásra
  2. Keresőoptimalizálási szolgáltatásra
  3. Online marketing kampánykezelésre (META és Google hirdetések)

Letölthető verzió (2024. március 01.)    ÁSZF letöltés

Az alábbi feltételek tartalmazzák 
A vállalkozás elnevezése: DBI Szoftver Kft.
A vállalkozás székhelye: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 4. épület 2. emelet
Cégjegyzékszám: 09-09-018359
Adószám: 11742678-2-09
általános szerződési feltételeit. A jelen általános szerződési feltételek részét képezik a felek között kötött szerződésnek. Jelen általános szerződési feltételek a Vállalkozó által nyújtott hátrom szolgáltatásra (Honlapkészítés és tárhely szolgáltatás, Internetes keresőoptimalizálási (SEO) feladat elvégzése, Online marketing (Facebook és Google ads) PPC kampánykészítés és menedzselés feladat elvégzése) vonatkozó feltételeket tartalmaz, azonban a jelen ÁSZF-ek csak azon része válik a szerződés részévé, amely szolgáltatásra a felek szerződést kötöttek, a többi feltétel nem.

I. Alanyok: A Vállalkozó és Megrendelő/Megbízó és Megbízott


1. A Vállalkozó és a Megrendelő kijelenti, hogy a székhelye szerinti állam joga szerint létrejött és bejegyzett gazdasági társaság/egyéni vállalkozó. A Vállalkozó és Megrendelő képviselője  ezzel egyidejűleg azt is kijelenti, hogy az általa képviselt társaság nem áll a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról szóló, többször módosított 1991. évi XLIX. törvényben, vagy egyéb más hatályos, rá érvényes jogszabály által meghatározott csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt, illetőleg nincsen fenyegető csőd- vagy felszámolási helyzetben, s tagjai nem határoztak a cég végelszámolásáról. 
A Vállalkozó és a Megrendelő képviselője, mint vezető tisztségviselő teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy cégjegyzési jogosultsága a jelen szerződés megkötésének napján hatályosan, és korlátozás nélkül fennáll.
2. Magánszemély esetén: Megrendelő kijelenti, hogy nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár, szerződéskötési és ügyei viteléhez szükséges belátási képessége semmilyen módon nem korlátozott.

II. A szerződés tárgya


1. Honlapkészítés és tárhely szolgáltatás
A Vállalkozó üzletszerű tevékenységként internetes weboldal tervezésével, létrehozásával, karbantartásával foglalkozik. A Megrendelő a saját internetes megjelenésének megtervezése és megvalósítása, azaz üzleti weboldal (a továbbiakban: weboldal) létrehozása érdekében a Vállalkozóval szerződést köt.
A Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetett elképzelések alapján az alábbi feladatok ellátását vállalja
a. a weboldal látványtervének elkészítése;
b. a weboldal elkészítése;
c. a weboldal üzemeltetéséhez szükséges tárhely és domain feladatok ellátása;
A Vállalkozó által elkészítendő weboldalnak az alábbiakban meghatározott alapvető megjelenési és tartalmi követelményeknek kell megfelelnie: A honlap látványtervét, megjelenítését a Megrendelővel folyamatosan egyeztetve végzi a Vállalkozó. A megjelenítés elemeit (képek, grafikai elemek) a Vállalkozó legális forrásból, illetve a Megrendelőtől szerzi be.

2. Google keresőoptimalizálási (SEO) feladat elvégzésére
2.1.A Megrendelő nyilatkozik, hogy a piaci részesedésének kiterjesztése körében szüksége van az internetes honlapjának olyan jellemzőkkel való ellátására, hogy a Megrendelő által végzett üzleti tevékenységhez kapcsolódó kulcsszavak internetes böngészőprogrammal történő keresése során a listázott találatok között a Megrendelő honlapja az első oldalon kerüljön megjelenítésre.

2.2. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a Megrendelő internetes honlapját képes ellátni olyan legális informatikai jellemzőkkel illetve eszközökkel (pl rámutató külső linkek), amelyek alkalmassá teszik a honlapot arra, hogy a Google keresőprogram találati listáján a lehető legtöbb, a megrendelő számára releváns kulcsszóra a Google-ben előnyös pozícióban jelenjen meg, ezáltal a Google organikus (természetes keresési találatok) találati listájáról érkező látogatók számát növelje (keresőoptimalizálás). A Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy ezen informatikai jellemzők illetve eszközök megléte vagy hiánya a honlap önálló működését sem kedvező, sem kedvezőtlen irányban nem befolyásolja.

2.3.A szerződés ideje: A felek a jelen szerződést az aláírástól kezdődően határozott időre – a Google organikus találati listáról érkező látogatók számát véve alapul – a megállapodásban rögzített legkisebb látogatottság elérésétől számítva 18 hónap időtartamra hozzák létre. A határozott időszak lejárta után, illetve amennyiben az eredmény szerződéskötés dátumától számított 6 hónapon a látogatók számának növekedését tekintve a legkisebb vállalt értékére sem teljesül, a szerződés határozatlan időtartamúvá alakul át (így bármely fél részéről rendes felmondással, elszámolási kötelezettség nélkül felmondható).


3. Online marketing (Facebook és Google ads) PPC kampánykészítés és menedzselés feladat elvégzése
A Megbízott komplett Google Ads és Facebook (továbbiakban PPC) online hirdetés szolgáltatáscsomagot biztosít Megbízó számára.

3.1. A Megbízott Megbízóval lefolytatásra kerülő konzultáció során az Ő igényeihez igazítva létrehozza a reklámozáshoz felhasználni kívánt „PPC hirdetési Fiókot” azáltal, hogy a Megbízó elképzelései szerint létrehoz egy – vagy szükség szerint több – hirdetési „kampányt”, és az(ok)on belül igény szerinti számban létrehozza a „hirdetéscsoportokat” és „hirdetéseket” és egy. Megbízott minden egyes megjeleníteni kívánt hirdetéshez a Megbízó honlapjának az általa meghatározott „céloldalát” (cél-URL) rendeli hozzá, és a hirdetésekben „megjelenített URL”-t is ennek megfelelően állítja be. A hirdetési fiókok, mivel az sok éves tapasztalaton alapuló hirdetési know-how-t tartalmaz a Megbízott tulajdonát képzik, a Megbízó hozzáférését a szerződés felmondási szakaszában a megbízott megvonja, más marketinges vállalkozást a fiókhoz nem adhat hozzá egyik fél sem.

3.2. Mindezek tekintetében Megbízott olyan módon elvégzi a szükséges „beállításokat”, hogy azok egyik oldalról nézve a lehető legnagyobb „átkattintási arányt”, másik oldalról nézve pedig a lehető legoptimálisabb „kattintási költséget” eredményezzenek a beállítások a hirdetési fiókban folyamatosan feltöltésre kerülő hirdetési „költségkeretre” nézve – tekintettel arra, hogy Megbízó célja a hirdetési szándékkal az éppen a lehető leginkább költséghatékony online hirdetési kampány(ok) megvalósítása. Cél továbbá a hirdetésekre való „kattintásokkal” az adott költségkerethez képest a valóban potenciális ügyfélkörből a lehető legnagyobb számú látogató realizálása (irányítása) Megbízó honlapjára. (A továbbiakban: Megbízói cél, vagy: cél)

3.3. Megbízott folyamatosan gondoskodik arról, hogy a létrehozott fiók hirdetései folyamatosan és a lehető leginkább költséghatékonyan jelenítsék meg Megbízó hirdetéseit. Ennek érdekében folyamatosan és önállóan nyomon követi az eredményességi mutatókat és ezek folyamatos szinten-tartásához, illetőleg az esetlegesen szükséges javítások érdekében elvégzi a megfelelő módosításokat. Megbízott – a fiók adatainak megtekintése céljából - amennyiben ezt az adott PPC rendszer lehetővé teszi, hozzáférést biztosít Megbízó számára. Amennyiben a hirdetési költségkeret lemerüléshez közelít, úgy ezt e-mailben jelzi Megbízónak a fentebb megadott kapcsolattartási e-mail-címére. (követési szak)
A felek kifejezetten kinyilvánítják, hogy e fogalom-meghatározásokat megismerték és megértették.

III. A szerződés teljesítése 3.1. Honlapkészítés és tárhely szolgáltatás

3.1.1.A látványterv és a weboldal megrendelése, határidők
A Vállalkozó által elkészítendő látványtervnek alkalmasnak kell lennie a weboldal főoldal látványelemeinek általános bemutatására.
A weboldal látványterv első bemutatásának határideje a szerződés aláírását és az előleg átutalását követő 20 naptári nap. A vállalkozói díj tartalmazza egy látványterv elkészítését, illetve igény esetén annak 2 alkalommal történő változtatását. Minden további módosításért a megrendelő díjat köteles fizetni. Amennyiben a megrendelt szolgáltatások között logótervezés is szerepel, abban az esetben a logó elfogadásától számított 25. naptári nap a látványterv bemutatásának határideje.
Logótervezés esetén 3 verziót készít a vállalkozó, amit igény esetén még 2 alkalommal módosít. A tervezett logó bemutatása pedig nem haladhatja meg a szerződés aláírását és az előleg átutalását követő 10 naptári napot.
A Vállalkozó köteles a látványterv bemutatását követően tett Megrendelői észrevételek és javaslatok alapján a látványtervet módosítani illetve átdolgozni, a bemutatást követően, igény esetén legfeljebb még 2 alkalommal.

3.1.2. Amennyiben a Vállalkozó a látványterv, illetve a fenti megrendelés alapján a weboldal elkészítésére vonatkozó határidők bármelyikét – az érdekkörén kívül eső okból kifolyólag – nem tudja betartani, köteles ezt írásban haladéktalanul jelezni a Megrendelőnek, és egyúttal köteles megjelölni a teljesítés várható időpontját. Ezen jelzési kötelezettség betartásával a Vállalkozó mentesül a szerződésszegés következményei alól. Amennyiben a Megrendelő valamely adat, információ, grafikai elem átadásával vagy más, a szerződés teljesítéséhez szükséges szolgáltatással késedelembe esik, úgy a kikötött teljesítési határidő a Megrendelő késedelmével meghosszabbodik. 
Vállalkozó az elkészült weboldalt a Megrendelővel leegyeztetett helyen, időben és módon bocsátja a Megrendelő rendelkezésére, a Megrendelő igénye szerint Vállalkozó ezzel kapcsolatban oktatást is nyújt, egy alkalommal.

3.1.3. Szavatosság, szerzői jog a honlapkészítés tekintetében
A Vállalkozó az általa készített weboldal működését, kizárólag a saját tárhelyén biztosítja, azaz a weboldal nem költöztethető. Így a vállalkozó 5 év működési garanciát vállal, melynek keretében a működés közben fellépő, a Vállalkozó tevékenységéhez köthető hibák javításáról a Vállalkozó a hiba jelzésétől számított 1 munkanapon belül saját költségén gondoskodik. (Hibának minősül minden olyan jelenség, amely a weboldal rendeltetésszerű használatát akadályozza, ideértve az adatbiztonsággal kapcsolatos hibákat, valamint azon hibákat is, amelyek a weboldal funkciójának minőségromlását eredményezik.)
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a honlap biztonságos működéséhez SSL tanúsítványra van szüksége, amit a vállalkozó biztosít, éves díj fejében. (https:// kapcsolat, az elavult http:// helyett)
A Vállalkozó által a jelen szerződés kereti között létrehozott weboldal megjelenésével és tartalmával kapcsolatos szerzői jogok – a vállalkozói díj hiánytalan megfizetésével – a Megrendelőt illetik meg azzal, hogy a weboldal megtervezése és létrehozása során használt forrásfájlok nem használhatók fel a kifejezési formájában lényegében hasonló másik weboldal illetve szoftver előállításához, használatához vagy forgalomba hozatalához, mivel ez zárt forráskód, illetve ezen programok, valamint a forráskódok nem képezik a Vállalkozó által szolgáltatandó weboldal részét, illetve a weboldal kizárólag a vállalkozó által biztosított tárhelyen futtatható, helyezhető el. Ez a tilalom nem vonatkozik arra az esetre, ha a Megrendelő a Vállalkozóval köt szerződést a weboldal módosítására, kiegészítésére, fejlesztésére, valamint egyéb, a felhasználáshoz szükséges, a jelen szerződés tárgyával azonos vagy azzal összefüggő munkák elvégzésére.
Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel megtörténtével a Vállalkozó által szerkesztett weboldal feletti rendelkezési jogokat – jelen szerződésben foglalt kivételekkel – a Megrendelő gyakorolja. Erre vonatkozóan Felek kifejezetten kijelentik, hogy a weboldal szerkesztéséhez felhasznált forráskód zárt, erre figyelemmel Megrendelő nem jogosult a forráskód visszafejtésére, elérésére, bármilyen célú felhasználására, módosítására. A forráskóddal való kizárólagos rendelkezési jog továbbra is a Vállalkozót illeti meg.


3.1.4. Működés biztosítása, garancia a tárhely-szolgáltatás tekintetében
A Vállalkozó nyilatkozik, hogy az általa a Megrendelő részére jelen szerződés keretében elkészített weboldal üzemeltetéséhez saját technikai háttérrel (szerverrel és tárhellyel) rendelkezik, és ezen keresztül – külön szolgáltatásként – biztosítani képes a Megrendelő honlapjának folyamatos működését. Ezen tárhely kizárólag weboldalak működtetésére használható, és a Vállalkozó minden tőle elvárható intézkedést megtesz, hogy a jogosulatlan hozzáférést illetve illegális tartalmak elhelyezését a tárhelyen megakadályozza. 
Amennyiben a Megrendelő weblapjának üzemeltetéséhez szükséges tárhely mérete a 2 GB mértet meghaladja, a Vállalkozó ezt jelzi a Megrendelőnek, aki – külön megállapodásban foglalt többlet szolgáltatási díj ellenében magasabb tárhelyfoglalási díjat kell fizessen. 
A Vállalkozó jelen megállapodás alapján garanciát vállal arra, hogy a weboldal éves átlagban legalább 99%-os elérhetőségi indexet teljesít (amennyiben a szerződés egy évnél rövidebb időre jön létre, úgy az átlagszámítás az egy évhez történő arányosítással történik). Amennyiben a weboldal elérhetősége a Vállalkozó érdekkörébe eső okból ezt az értéket nem éri el, a Megrendelő a szolgáltatási díj arányos csökkentésére jogosult, melyet a felek a szerződés éves fordulónapján kötelesek elszámolni. A vállalkozó ezen felül a weboldal el nem éréséből fakadó kárért nem vonható felelősségre. Az elérhetőségi index meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni azt az időszakot, amikor a Vállalkozó technikai okok (pl. szerver-karbantartás) miatt a leállást 48 órával korábban jelzi a Megrendelő részére, azonban e technikai leállás évente összesen nem haladhatja meg az 5 napot.

3.2. Teljesítési határidő a weboldal programozásra vonatkozóan
A weboldal leprogramozásának határideje a látványterv elfogadását követő 15. nap. Amennyiben tartalom feltöltési szolgáltatást is kért a Megrendelő, a tartalom feltöltési szolgáltatás ettől a naptól indul, annak határideje egyéni megállapodás tárgyát képezi, a tartalom mennyiségétől függően.

IV. A vállalkozó jogai és kötelezettségei 


4.1. Adatvédelem
Az adatkezelés elengedhetetlen velejárója az Adatfeldolgozó és Megbízó között létrejött szerződés teljesítésének, így az Adatkezelés célja e szerződés teljesítése. A kezelt személyes adatok Vállalkozó rendelkezésére bocsátott (vállalkozó által üzemeltetett tárhelyen elhelyezett) személyes adatok, amelyek megrendelő vevői ügyfelei, munkavállalói, mint érintettekre vonatkozhat.

A Megrendelő jogai és kötelezettségei az adatvédelemben:
- Megrendelő jogosult ellenőrizni Vállalkozónál a szerződés szerinti tevékenység végrehajtását.
- Megrendelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért az Megrendelőt terheli felelősség, ugyanakkor a Vállalkozó köteles haladéktalanul jelezni a Megrendelőnek, amennyiben utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne.
- A Megrendelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket jelen szerződés szerinti Vállalkozóról tájékoztassa, ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat beszerezze.
- Megrendelő szavatol azért, hogy a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott (vállalkozó által üzemeltetett tárhelyen elhelyezett) személyes adatokat jogszerűen kezeli. Megrendelő felelős minden nem jogszerűen tárolt személyes adat tárolásából fakadó jogkövetkezményért.


Vállalkozó jogai és kötelezettségei az adatvédelemben:
- A Vállalkozó tevékenysége során kizárólag a Megrendelő írásbeli utasítása alapján jár el.
- A Vállalkozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.
- A Vállalkozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
- A Vállalkozó vállalja, hogy további adatfeldolgozót csak a GDPR azaz, az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban Rendelet) és az Infotv-ben meghatározott feltételek teljesítése mellett vesz igénybe.
Adatfeldolgozó által igénybe vett további adatfeldolgozók listáját a honlapunk ide vonatkozó adatvédelmi tájékoztatójában találja: https://www.honlapbirodalom.hu/adatvedelmi-tajekoztato

4.2. Vállalkozó jogosult
a)A Megrendelőtől feladatai ellátásához szükséges adatok, információk, okiratok, felhatalmazások, hozzáférések (így különösen a honlap számítástechnikai jellemzőit, működési megoldásait tartalmazó leírás, adathordozó, kódrendszer stb.) alkalmas időben való rendelkezésre bocsátását követelni;
b) a feladatait képező munkafolyamatot saját maga megtervezni, szervezni és lebonyolítani;
c) a Megrendelő figyelmét felhívni a szakszerűtlen vagy aránytalan többlet terhet jelentő utasításra, illetve megtagadni azon megrendelői utasítások végrehajtását, mellyel bárki életét, egészségét, testi épségét, illetve vagyonát veszélyeztetné;
d) a jelen szerződésben megállapított vállalkozási díjra.


4.3. A Vállalkozó köteles
a) megjelölt cél eléréshez szükséges számítástechnikai, programozási, fejlesztési stb. feladatokat a szakembertől elvárható gondossággal, legjobb tudása és felkészültsége szerint határidőre elvégezni;
b) a Megrendelőt alkalmas időben tájékoztatni a feladatai ellátásához szükséges, és a Megrendelő által szolgáltatandó adatok, információk, okiratok, felhatalmazások, hozzáférések stb. köréről;
c) a feladatai ellátásával felmerülő valamennyi költséget viselni;
d) az esetlegesen igénybe venni kívánt teljesítési segédről (alvállalkozó) a Megrendelőt tájékoztatni. Az alvállalkozó teljesítéséért a Megrendelő felé közvetlenül a Vállalkozó felel.
e) A Vállalkozó köteles a Megrendelő útján birtokába jutott, üzleti titok körébe eső adatokat illetve eszközöket a Megrendelőnek átadni, a titkot megőrizni.
f)  A Vállalkozó tevékenysége során kizárólag a Megrendelő írásbeli utasítása alapján jár el.

V. Díjazás


A Vállalkozó a meghatározott feladatai ellátásáért vállalkozó/megbízási díjra jogosult, melynek összegét és esedékességét a szerződés tartalmazza. A vállalkozói díj késedelmes megfizetése esetén a Megrendelő köteles a gazdálkodó szervezetekre érvényes törvényes késedelemi kamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizetni azzal, hogy a késedelembe esés napja a számlában feltüntetett fizetési határidőt követő naptári nap. A késve vagy hibásan benyújtott számla miatti késedelem után késedelmi kamat nem jár.


5.1. Honlapkészítés és tárhely szolgáltatás esetén a Megrendelő a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a látványterv elkészítésének díja a Vállalkozót abban az esetben is megilleti, amennyiben a Megrendelő az elfogadott látványterv után nem elérhető, (e-mailes megkeresésre nem reagál, a telefonon nem elérhető stb.), érdemben nem kommunikál a Vállalkozóval, így a szerződés meghiúsul a feltételek biztosításának hiányában, vagy ha a Megrendelő felmondja a szerződést.


5.2. Google keresőoptimalizálási (SEO) feladat elvégzésére vonatkozó szolgáltatás esetén a vállalkozói díj két részből áll. Egyik része a fix vállalkozói díj (pl: linképítés, cikkírás), a másik része a sikerdíjas (kulcsszavas fizetési garancia) vállalkozói díj. A vállalkozói díj minden tárgyhót követő hónap 15 napjáig, számla ellenében, készpénzben vagy banki átutalással esedékes.


5.3. Online marketing (Facebook és Google ads) PPC kampánykészítés és menedzselés feladat elvégzésére vonatkozó szolgáltatás esetén a Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó a Létrehozási szakban elvégzett feladatokért – az erről kiállított és jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átvett számla ellenében – egyszeri megbízási díjat fizet Megbízottnak.
Követési szakban elvégzett hirdetéskezelési feladatokért Megbízó a PPC kampányok menedzseléséért facebook hirdetések esetén követési díjat köteles fizetni.

VI. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 6.1. A Megrendelő jogosult:
a) a Vállalkozó teljesítését folyamatosan ellenőrizni, tőle felvilágosítást, tájékoztatást kérni;
b) a Vállalkozó részére írásban utasítást adni azzal, hogy az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére és az abban a Vállalkozó oldalán résztvevő személyek konkrét feladatokkal való ellátására;
c) a Vállalkozó által igénybe venni kívánt teljesítési segéddel szemben indokolás nélkül is kifogást előterjeszteni.
d) A Vállalkozó köteles a legjobb szakmai tudása szerint eljárni,

6.2. A Megrendelő köteles
a) a Vállalkozót a feladatai ellátásához szükséges adatokkal, információkkal, okiratokkal, felhatalmazásokkal, hozzáférésekkel stb. alkalmas időben, illetve konkrét kérésre haladéktalanul ellátni;
b) a vállalkozói díjat/megbízási díjat határidőben megfizetni.
c) A Megrendelő jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni, azonban köteles megtéríteni a Vállalkozónak az elállással okozott valamennyi kárt, különös tekintettel a szerződés megkötésével elmerült költségekre, a már elvégzett feladatokért járó vállalkozói díjat valamint a szerződés meghiúsulása miatt a Vállalkozó oldalán elmaradt hasznokat.
d) a Megrendelő pedig köteles minden olyan információt megadni a Vállalkozónak, ami a jelen szerződés hibátlan teljesítéséhez szükséges.
e)  A Megrendelő a Vállalkozást kizárólag írásban utasíthatja (a 6.1.b) pontban leírt korlátokkal)

VII. Vegyes feltételek7.1. A felek a jelen szerződés során tudomásukra jutott információkat, adatokat, technikai megoldásokat stb.
kötelesek üzleti titokként megőrizni. Amelyik fél ezen kötelezettségét megszegi, a kötelességszegéssel
összefüggésben felmerült valamennyi kárért helytállni tartozik.  A felek jelen szerződést csak a másik fél súlyosan szerződésszegő magatartása esetén írásban mondhatják fel, azonnali hatállyal. A felmondást indokolni kell. A felmondás gyakorlása előtt a másik felet – megfelelő határidő tűzésével – írásban fel kell szólítani a szerződésszerű teljesítésre.
A felmondás joga nem érinti a Megrendelőnek a jogszabályban biztosított elállási jogát és annak jogkövetkezményeit.

7.2. Amennyiben jelen szerződés másként nem rendelkezik, a szerződés szerinti minden nyilatkozatot írásban kell megtenni, és azt személyes kézbesítés, elektronikus üzenet, telefax vagy postai úton ajánlott tértivevényes levélben kell elküldeni az értesítendő félnek. Ajánlott tértivevényes levélben megküldött értesítést – amennyiben az „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza a 3. napon kézbesítettnek kell tekinteni.

7.3. A Felek egymás írásbeli engedélye nélkül nem ruházhatják át a jelen szerződésből eredő jogaikat vagy kötelezettségeiket, illetőleg azok egy részét kívülálló /harmadik / félre.

7.4. Ha a szerződés teljesítése során kiderülne, hogy a szerződés bármely rendelkezése részben, vagy egészben érvénytelen, jogellenes, vagy érvényesíthetetlen, illetőleg a szerződés valamely rendelkezése ilyenné válik - amennyiben a Felek utóbb ezen érvénytelenné vált rész helyett, közös megegyezéssel módosított, érvényes rendelkezést tudnak beiktatni - ez a szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ebben az esetben egymással az érvénytelen rész helyettesítésére vonatkozóan tárgyalásokat kezdenek, s ennek során megkísérelnek megtalálni egy olyan új rendelkezést, amely a lehető legjobban megfelel a szerződés célkitűzéseinek és a Felek szerződéskötéskori akaratának. Egyébként a szerződés orvosolhatatlan részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés csak akkor dől meg, ha a Felek azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

7.5. A Felek kijelentik, hogy a szerződéssel kapcsolatos bármilyen vitás kérdésben egymással egyeztetnek, ha az egyeztetés nem vezet eredményre a felek peres eljárást kezdeményezhetnek. A Felek esetleges jogvitáikra a Debreceni Járásbíróság, vagy pertárgyértéktől függően a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Általános Szerződési Feltételek 

időpontfoglalási rendszer bérléséhez

Letölthető verzió (2024. március 01.)    ÁSZF letöltés

I. Bevezetés


Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák 
A vállalkozás elnevezése: DBI Szoftver Kft.
A vállalkozás székhelye: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 4. épület 2. emelet
Cégjegyzékszám: 09-09-018359
Adószám: 11742678-2-09
mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő között a weboldalon online szolgáltatásként igényelhető időpontfoglaló rendszer használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket.
A DBI Szoftver Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) és a Megrendelő közötti a fentiekben megjelölt rendszer használatára vonatkozó előfizetői szerződés a Szolgáltató általi, a Weboldalon közölt ajánlat változatlan tartalmú elfogadásával és a rendszer használatával jön létre. A szerződés létrejötte egyben az ÁSZF Megrendelő általi elfogadását is igazolja. 
Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató rövid felhívás formájában minimum 15 nappal előre tájékoztatja a Megrendelőket e-mail körlevél formájában.
 Szolgáltató biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Megrendelő számára a https://www.honlapbirodalom.hu/ címen folyamatosan elérhető. Szolgáltató biztosítja továbbá, hogy az ÁSZF korábbi verzióit a weboldalán mindenkor elérhetővé teszi,

Jelen ÁSZF, valamint a Rendszer használata tekintetében az alábbi jogszabályok irányadóak:
•    a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
•    az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.);
•    az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR rendelet);
•    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.);

II. Az időpontfoglaló rendszer


2.1. A Szolgáltató által biztosított időpontfoglalási rendszer egy egyéni és csoportmunkát támogató online szolgáltatás. A Megrendelő az időpontfoglaló rendszert bérli a Szolgáltatótól. Az időpontfoglaló rendszer használati útmutatásairól a Szolgáltató elsődlegesen a Weboldalon közzétett tájékoztatók (különösen a weboldalon megtalálható Youtube bemutató videó) másodlagosan a Szolgáltató által biztosított telefonos, e-mailes segítségnyújtás keretein belül tájékoztatja a Megrendelőket.

III. Demo verzió igénylése, a szolgálatás megrendelése, előfizetési díj, SMS díj

Az időpontfoglaló rendszer szolgáltatását a Szolgáltatótól lehet megrendelni, árajánlatkéréssel a weboldal ajánlatkérés menüpontja alatt vagy e-mailben ertekesites@honlapbirodalom.hu e-mail címen. Továbbá a Szolgáltató weboldalán található kalkulátor segítségével számolhat a Megrendelő az előfizetésre vonatkozóan, és ezt követően hozhatja meg az ügyleti döntését.
A Szolgáltató a weboldalán található felületen biztosít a leendő Megrendelő számára egy demo igénylési felületet. A leendő Megrendelő egy demo igénylési űrlapot tud küldeni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató erre reagálva lehetővé teszi a Megrendelőnek, hogy 14 napon keresztül az időpontfoglaló rendszer demo verzióját ingyenes használhassa, kipróbálhassa. A 14 nap elteltével a demo verzió inaktívvá válik. A Megrendelő az előfizetés gomb megnyomásával is dönthet úgy, hogy előfizet, ekkor számára a rendszer megfelelő előkészítése után élesedik. 


3.1.Az időpontfoglaló rendszer előfizetési alapdíja a Megrendelő 1 telephelyére és 1 munkatársára vonatkozik. Ezen felül az időpontfoglaló rendszer díját a további telephelyek száma, és munkatársak száma illetve egyéb szolgáltatások igénybe vétele (pl helyiségfoglaltság figyelő) befolyásolja.


3.2. SMS díj (Kreditvásárlás): A Megrendelő Kreditet vásárolhat (az előfizetési díjtól függetlenül), ebben az esetben a rendszer a nála foglalt vendégeknek az időpont előtt meghatározott idővel küld egy emlékeztető SMS-t. Az SMS díját a Szolgáltató kreditekből vonja le. 
Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha az SMS értesítések használatának elmaradása az adott távközlési szolgáltató érdekkörében felmerült okból következik be
- Amennyiben a Megrendelő úgy dönt, szeretné, hogy a rendszer mindig küldje az SMS-eket a vendégeinek, folyamatosan vásárolnia kell krediteket. A Szolgáltató weboldalán elérhető díjtáblázat, a Megrendelő a kreditek vásárlása előtt a díjról tudomás szerezhet. 
-A Megrendelő dönthet úgy is, nem szeretné, hogy SMS-t küldjön a rendszer, ezen Megrendelőknek nem kell kreditet vásárolniuk.

IV.  Az időpontfoglaló rendszer előfizetési díjának teljesítése, SMS díjának teljesítése


4.1. Az előfizetési díjat a Megrendelő köteles megfizetni a Szolgáltató számára. 
Az előfizetés díja kizárólag bankkártyás fizetéssel teljesíthető a Barion rendszeren keresztül, megújuló formában mindaddig, amíg a Megrendelő le nem mondja a szolgáltatást. A Megrendelő az előfizetés lemondását a Szolgáltató által biztosított időpontfoglaló rendszer adminisztrációs felületén egy gombbal megteheti. Az előfizetés attól a naptól esedékes, hogy a Megrendelő rendszert élesítve használja.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén a számla fizetési határidejének lejártakor a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza (felfüggessze). A Szolgáltató részére az előfizetési díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek, azonban a Megrendelő kérésére történő felfüggesztés esetén a felfüggesztési időszakban nem kerül számlázásra a rendszer.


4.2. Kreditek.
Az SMS díját a Megrendelő Kreditvásárlással rendezi. A Szolgáltató a megvásárolt kreditekből vonja le az SMS díját. A Megrendelő a Kreditvásárlást kizárólag bankkártyás fizetéssel rendezheti, a Barion rendszeren keresztül.
A vásárolt kreditek vásárlástól számított egy évig használhatóak fel, illetve se a felhasznált se a fel nem használt kreditek díja nem téríthető vissza. 


 4.3.  Az előfizetési díj tartalma
Az időpontfoglaló rendszer előfizetési díja tartalmazza a szoftver folyamatos üzemeltetését a későbbiek során a fejlesztéseket, továbbá magában foglalja a naponkénti adatmentés elkészítését, és a kiszolgálótól független helyen történő tárolását. 
Az előfizetési díj tartalmazza az általános forgalmi adót és a kötelező terheket. Az előfizetési díj tartalmazza az ügyfél és feladat kezelését, a napi adatmentést, korlátlan számú belépést a Rendszerbe, garantált Szolgáltatói segítséget segítséget, biztonsági felügyeletet, a folyamatos fejlesztéseket.
Amennyiben a Megrendelő a rendszer használata során hibát észlel a hibát legkönnyebben a weboldalon található Hibajelentés űrlapon tudja jelezni a Szolgáltató felé. Az űrlapon kívül telefonon és e-mailben is jelezheti a hibát a Megrendelő.


 4.4. Díjtartozások
 A Megrendelők az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató 8 napot meghaladó előfizetői díjtartozás után jogosult az időpontfoglaló használatát a díjtartozás kiegyenlítéséig részben vagy egészben korlátozni. A díjtartozások rendezése után a Szolgáltató köteles a Rendszer használatát 2 munkanapon belül az eredeti állapot szerint visszaállítani.

V. A Szolgáltató kötelezettségei

Szolgáltató a Megrendelő számára biztosítja jelen ÁSZF-ben meghatározott online szolgáltatásként bérelhető időpontfoglalő rendszer működését 99%-os rendelkezésre állással. A Szolgáltató garantálja, hogy a Megrendelő által felvitt adatokat az adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.
Amennyiben Megrendelő késedelmes információ szolgáltatása, vagy más okok miatt az időpontfoglaló rendszer - saját hatókörén kívül eső körülmény következtében - az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésreállást, nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a Megrendelőt.
Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni Megrendelőt a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná.


Szolgáltatás átmeneti szünetelését okozó rendszeres karbantartást a Szolgáltató éjjel (22 és 06 óra között) köteles elvégezni, amely három havonta maximum 10 óra időtartam lehet. A Szolgáltatás szünetelésével nem járó karbantartást Szolgáltató korlátlan időtartamban végezhet. A Szolgáltatás átmeneti szünetelését okozó rendszeres karbantartási idő nem számít bele a rendelkezésre állási idő számításába.
Az időpont foglalórendszer átmeneti szünetelését igénylő rendszeres karbantartási munkákról Megrendelőt a munka megkezdését megelőzően legalább 48 órával a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok szerint tájékoztatja. A tájékoztatásban Szolgáltató köteles ismertetni a rendszeres karbantartás célját, valamint, hogy a szünetelés várhatóan mikor és milyen időtartamban következik be.

VI. Felelősségkorlátozás

6.1. A Szolgáltató a Megrendelő(k) magatartásáért más Megrendelőkkel, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.
A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget olyan - elsősorban számítástechnikai vírus okozta - károkért, amelyek a Megrendelő számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött hírlevelek megnyitása során keletkezett. A Szolgáltató szintén nem vállal felelősséget a rendszernek az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért, illetve adatvesztésért, elmaradt időpontokért, ügyfelekért, melyek nem jelennek meg az előre egyeztett időpontban, nem kézbesített SMS és e-mail üzenetekért, emlékeztetőkért.
Kizárt a Szolgáltató felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a weboldal (Rendszer) - szolgáltatás - szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered, illetve a Megrendelő a szolgáltatás igénybe vételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.
A Szolgáltatónak nem kötelezettsége (felelőssége) a Megrendelők hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.
A Szolgáltatótól Megrendelő által bérelt időpontfoglaló rendszerben lévő adatok (például nevek, fotó) és azok tartalmával kapcsolatos teljeskörű felelősség, és a szerzői jogok a Megrendelőt illetik meg, azzal, hogy a forráskód a Szolgáltatóé marad.
Megrendelő kijelenti, hogy tisztában van az internetes levélküldés szabályaival. A Szolgáltató nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben Megrendelő a rendszer használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.
Karbantartási illetve hibaelhárítási célból a Szolgáltató üzemeltető személyzete jogosult a Megrendelő időpontfoglaló rendszerébe bejelentkezni.


 6.2. Kártérítési felelősség
A Szolgáltató jelen szerződésben meghatározott előnyökre, illetve a díj nagyságára tekintettel kártérítési felelősséget legfeljebb 2 (azaz Kettő) havi díjnak megfelelő összeg erejéig vállal.

VII. Megrendelő felelőssége, kötelezettségei


A Megrendelő a Rendszer használatához köteles a mindenkor hatályos ÁSZF, illetve Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit megismerni és elfogadni. Megrendelő köteles a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a teljesítés után járó díjat a Szolgáltatónak határidőre megfizetni. Megrendelő köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a Szolgáltató részére biztosítani.
 A Megrendelő felelőssége és kötelezettsége, hogy a Megrendelő előfizetési alatt tevékenykedő munkatársak a Rendszer használata során minden esetben jelen ÁSZF, illetve az Adatkezelési Tájékoztató szerint járjanak el.

VIII.Technikai feltételek


Az online időpontfoglaló rendszer (Szolgáltatásként bérelt szoftver) web alapú, internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás. A Szolgáltató a szoftver bejelentkezési linkjét minden Megrendelőnek egyedileg adja meg.

8.1. Bejelentkezés feltételei
- Szélessávú internetkapcsolat;
- Chrome vagy firefox böngésző az adminisztráláshoz
- A fenti internet böngésző futtatására alkalmas számítógép;
- Aktív Felhasználónév és jelszó ismerete.

8.2. Munkavégzés, használat feltételei
 Bejelentkezés feltételei teljesülnek:
Megrendelő befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, a Szolgáltató felé lejárt tartozása nem áll fenn.

IX. Felhasználók/Munkatársak elérési jogosultságának kezelése

A Megrendelőnek lehetősége van a Szolgáltatónál bérelt előfizetésnek megfelelő számú munkatársat hozzáadni, törölni, illetve a meglévő munkatársak adatait módosítani, továbbá munkatársat aktiválni, inaktiválni. A Megrendelő által hozzáadott munkatársak Rendszer elérési jogosultságának kezelését a Megrendelő végzi az erre a célra kijelölt Adminisztrátor Felhasználóval.
A Megrendelő felelőssége saját belépési adatainak biztonságos tárolása. Ezért, illetve az ebből eredő károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

X. Titoktartás, adatvédelem


A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsa.
A Szolgáltató és a Megrendelő a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve, ha a közlésre a Szolgáltató jogszabály erejénél fogva köteles.
 A Szolgáltató vállalja, hogy jelen ÁSZF alapján részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.
 A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállása alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.
 A Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. A Megrendelőt, jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.
 A Szolgáltató a Megrendelő által történő önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Megrendelők azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel.
 A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőket, hogy a személyes adatok kezelését illetően bővebb felvilágosítást nyerhetnek a Weboldalon mindenkor elérhető Adatkezelési Tájékoztató megismerésével.
A Megrendelők a Rendszer használatához kötelesek az Adatkezelési Tájékoztató megismerése után hozzájárulásukat adni az Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelésekhez.
 A Szolgáltató ezúton is szavatolja, hogy a személyes adatok kezelése során mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv., valamint a 32016R0679 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg), azaz GDPR Rendelet vonatkozó rendelkezéseinek a betartásával jár el.

 XI. Vis maior/Elháríthatatlan külső ok


 Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

XII. Szerződés megszűnésének esetei


12.1. Felmondás
- A szerződést mindkét fél jogosult külön indoklás nélkül a hónap utolsó napjával felmondani. 
- A Megrendelő a felmondási szándékát e-mail útján írásban ertekesites@honlapbirodalom.hu email címre. 
- A Szolgáltató részéről a felmondás a Megrendelő e-mail címére kézbesített levél formájában történhet.
- A Megrendelő felmondhatja a szerződést olyan módon is, hogy leállítja az előfizetést. A Megrendelő ezt követően nem tudja igénybe venni a szolgáltatást, hiszen ezzel az előfizetett időszak lejárt.

12.2. Azonnali hatályú felmondás
 A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést az alábbi esetekben:
•    Megrendelő az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik;
•    30 napot meghaladó Vis maior esete;
•    ha a Megrendelő a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti;
•    ha a Megrendelő olyan magatartást tanúsít, amely a Szolgáltató - illetve az egyes Megrendelők - jogos érdekeit, különösen a Szolgáltató jóhírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a szerződés további fenntartása a Szolgáltató részéről nem várható el;
•    ha utóbb kiderül, hogy Megrendelő által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek;
•    ha Megrendelő a Szolgáltatót egyéb módon megtéveszti.
 A szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban - a szerződésszegő fél email címre küldött emailben - történhet.

A feleket a szerződés megszűnésekor teljeskörű elszámolási kötelezettség terheli egymás irányába.

XIII.    Vitás kérdések rendezése


Megrendelő esetleges panaszaival Szolgáltatót az alábbi elérhetőségen keresheti fel: email: ertekesites@honlapbirodalom.hu
A Szolgáltatónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel.
Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.
Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások során nem tudják megoldani a szerződés alapján peres eljárást kezdeményezhetnek. A Felek esetleges jogvitáikra a Debreceni Járásbíróság, vagy pertárgyértéktől függően a Debreceni Törvényszék illetékességét kötik ki.

Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása